مرکز تصویربرداری بیمارستان صدر(به آفرین)
(0)
درباره ما
  
مرکز تصویربرداری بیمارستان صدر، با دارا بودن بهترین فناوری و دستگاه ها بهترین خدمات را ارائه می دهد و برای رفاه رجوع کنندگان با بیشتر بیمه ها مخصوصا بیمه تامین اجتماعی که برای این اشخاص به صورت رایگان صورت می گیرد، دارای قرارداد می باشد. خدمات تصویربرداری بیمارستان صدر - رادیوگرافی های معمولی و تخصصی - سونوگرافی عادی و ساده مانند : تیروئید، نسوج نرم کلیه اعضای بدن، سینه ها و قسمت اینگوئینال و.... - سونوگرافی داخلی مانند ترانس واژینال - سونوگرافی کالرداپلر، از قسمت شریان و ورید اعضای فوقانی، تحتانی و کاروتید - OPG
  • انتفاعی یا غیرانتفاعی؟ غیرانتفاعی
  • اندازه
  • هزینه
  • میانگین زمان انتظار
  • مالکیت
  • اعتبار دهی شده توسط
  • گواهینامه ها
  • کلمات کلیدی مرکز تصویربرداری بیمارستان صدر، تصویربرداری مرکز صدر به آفرین، به آفرین مرکز سونوگرافی، تصویربرداری صدر، مرکز رادیوگرافی به آفرین، رادیوگرافی صدر، مرکز سونوگرافی
تخصص ها
  • تصویربرداری